Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

Korte termijn

Het digitaal vastleggen van cultureel-historisch erfgoed door middel van regionale c.q. streekeigen documentaires. Dit middels het vervaardigen van multimedia producties. Hierbij ware te denken aan o.a. jaarkronieken op DVD en internetpublicaties met videostreaming, etc.

Middellange termijn

Het betreft o.a. het vastleggen van de huidige woon- leef- en werkomgeving en deze informatie door middel van moderne communicatiemiddelen registreren, bewaren en toegankelijk maken voor belangstellenden.

Lange termijn

Op lange termijn het verzameld materiaal bundelen in clusters, waardoor een zo volledig mogelijke documentaire ontstaat van leef- woon- en werkgebied teneinde het culturele erfgoed zeker te stellen voor de toekomst